A+ R A-

"Kvalitet života - indeks"

Indeksom kvaliteta života (QLI - Quality of Life Index) pokušavamo da izrazimo mogućnost življenja u određenoj državi za njenog prosečnog stanovnika.  Sastoji se od šest posebnih indeksa, gde svaki opisuje jedan od činilaca koji objektivno utiču na kvalitet života: zdravlje, obrazovanje, bogatstvo, demokratiju, mir i životnu sredinu.

QLI metodologija

QLI se sastoji od sledećih šest pod-indeksa i  svaki indeks je ukratko objašnjen:

Indeks Zdravlja:

Zdravlje prosečne osobe, dostupnost i kvalitet zdravstvene nege (20%)

 • Očekivan životni vek pri rođenju
 • Mortalitet za odgovarajuću zdravstvenu negu (ako je dostupno)
 • Smrtnost odojčadi
 • Dostupnost zdravstvene nege

Indeks Obrazovanja:

Obrazovanje, dostupnost i kvalitet obrazovanja (20%)

 • Stopa pismenosti odraslih
 • Očekivane godine školovanja
 • PISA rezultat (ako je dostupno)

Indeks Materijalnog stanja:

Materijalno stanje prosečne osobe (20%)

 • Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika
 • Gini koeficijent nacionalnog dohotka

Indeks Demokratije:

Lična prava i slobode (15%)

 • Freedom House indeks političkih sloboda
 • Freedom House indeks građanskih sloboda
 • Freedom House indeks slobode štampe

Indeks Mira:

Zaštićenost od kriminala, represije i oružanih konflikta (15%)

 • Indeks Globalnog mira

Indeks Životne sredine:

Kvalitet i očuvanje životne sredine (10%)

 • Environmental Performance indeks

Više detalja o metodologiji

 

Više o QLI metodologiji

Za razliku od drugih sličnih indeksa, QLI ne meri samo prosek, već ima za cilj da predstavi dobrobit za prosečnog čoveka. Na primer, dok većina kalkulacija koriste BDP po glavi stanovnika za utvrđivanje materijalnog stanja, to može da bude netačno u zemlji u kojoj je većina bogatstva koncentrisana u rukama samo nekoliko pojedinaca, a time se ne poboljšava kvalitet života prosečne osobe. Za tačnije rezultate, potrebna je mera raspodele bogatstva. Dakle, u QLI metodologiji indeks materijalnog stanja kombinuje BDP po glavi stanovnika sa Gini koeficijentom koji meri distribuciju prihoda, kako bi se procenilo stvarno bogatstvo prosečnog pojedinca.

Slične metode koriste se kada je to primenjivo. QLI odražava trenutnu situaciju i ne pokušava da pruži bilo kakve prognoze. Kao takva, metodologija ne uzima u obzir dinamičke faktore kao što su rast, već zastupa njihove vidljive rezultate. QLI takođe ne uzima u obzir faktore  diskutabilnog značaja, posebno faktora koji se smatraju relevantnim samo na kvalitet života od strane određenih ideologija i ne koristi podatake koje država sama prijavljuje. Konačno, QLI ne uzima u obzir nemerljive elemente koji mogu subjektivno uticati na kvalitet života, kao što su kultura i klima.

Svi indeksi su zasnovani na podacima koji su na  raspolaganju od 1. januara 2011. godine.

Podaci preuzeti sa sajta Nation Ranking