A+ R A-

K-STOP

 

 

Visokoselektivni biološki insekticid za suzbijanje larvi komaraca na otvorenom prostoru

 

Bacillus thuringiensis ssp. israelensis spore i kristali

  Stop komarci!

K-STOP se može primenjivati na stajaćim i tekućim vodama (reke, bare, jezera i ribnjaci), otpadnim vodama i privremenim vodenim površinama (ulični kanali, naplavne vode).

 

K-STOP je visokoselektivni biološki insekticid koji deluje u digestivnom traktu larvi komaraca. Preparat deluje odmah nakon aplikacije u vodu i unošenja aktivne materije u organizam larve komarca.

 

Aktivnu komponentu čini δ–endotoksin proteinske prirode kojeg sintetiše bakterija u toku sporulacije. Nakon unošenja endotoksina u digestivni trakt larve ciljanog insekta, on se razlaže na toksične subjedinice i izaziva lizu ćelija zida creva. Potpuna paraliza creva, prestanak ishrane i uginuće larvi nastaje nakon 4 do 24 časa.

 

Preporučuje se primena u vreme kada su ishrana i aktivni razvoj larvi najintenzivniji. Najbolja efikasnost se postiže kada se larve nalaze u drugom i trećem larvenom stupnju, odnosno kada se intenzivno hrane. Larve roda Aedes razvijaju se nakon izlivanja reka, pojave podzemnih voda i poplava. U naseljima, sva mesta koja zadržavaju vodu (ulični kanali, bunari, burad, trupci drveća, bazeni, fontane, kanisteri) predstavljaju odlično mesto za razvoj komaraca roda Culex u toku cele sezone.

K-STOP nije klasifikovan kao opasan.

K-STOP

Nije toksičan za ptice.

Tretiranje košnica nije pokazalo toksične efekte na pčelama, kao ni na proizvedenom medu.

Ne ispoljava štetan efekat na ribe niti na ne-ciljnu akvatičnu entomofaunu.

 

 

K-STOP SC K-STOP G

Uputstvo za upotrebu 

Uputstvo za upotrebu

​Bezbednosni list

​Bezbednosni list