D-STOP SC

 

 

 

Visokoselektivni biološki insekticid namenjen suzbijanju gusenica lepira

 

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki spore i kristali

 

F-STOP SC

 

 

 

Biološki fungicid sa preventivnim delovanjem

 

Bacillus subtilis

D-STOP se primenjuje u:

 

 

 

 

D-STOP je visokoselektivni biološki insekticid koji deluje u digestivnom traktu gusenice, odmah nakon unošenja aktivne materije u organizam.

 

Aktivnu komponentu čini δ–endotoksin proteinske prirode kojeg sintetiše bakterija u toku sporulacije. Nakon ingestije proteinskog kristala, on se razlaže na toksične subjedinice i izaziva lizu ćelija zida creva. Paraliza creva i prestanak ishrane se dešava za vrlo kratko vreme, a do uginuća gusenica dolazi nakon nekoliko dana.

 

Najveća efikasnost se postiže tretiranjem ranijih stadijuma razvoja gusenica (drugi i treći larveni stadijum). Preporučuje se primena u vreme neposredno nakon aktivnog piljenja gusenica i kada biljni materijal na koji se nanosi preparat još nije jako oštećen.

F-STOP se primenjuje


F-STOP je fungicid koji deluje preventivno. Sprečava klijanje spora (razarajući klicinu cev), rast i razvoj micelije. Stvara inhibicionu zonu na tretiranim površinama čime onemogućava razvoj patogena.

Predviđen je za prskanje ruža sa zemlje u toku intenzivnog porasta i to tako da se obezbedi pokrovnost novoformiranog lišća. U periodu od kasne jeseni do februara kada je usporen rast i razvoj ruža, prskati u dužim vremenskim intervalima ali uz obavezno održavanje prisustva preparata. Namenjen je za prskanje stabala jabuke pre berbe.

 

F-STOP  Štiti vaše useve od prouzrokovača:

  • •  Pepelnice
  • •  Poleganja i uvenuća povrća, cveća i ukrasnog bilja
  • •  Truleži u polju i na uskladištenom voću i povrću
D-STOP nije klasifikovan kao opasan. F-STOP nije klasifikovan kao opasan.

D-STOP

Nije toksičan za ptice.

Tretiranje košnica nije pokazalo toksične efekte na pčelama, kao ni na proizvedenom medu.

Ne ispoljava štetan efekat na ribe niti na ne-ciljnu akvatičnu entomofaunu.

 

Ne postoje podaci o hroničnoj toksičnosti.

Nema štetnih efekata na reproduktivni sistem.

Teratogeni i kancerogeni efekti nisu utvrđeni.

F-STOP

Nije toksičan za ptice.

Nije toksičan za pčele niti za ostale korisne insekte.

Ne ispoljava štetan efekat na ribe.

Uputstvo za upotrebu

Bezbednosni list

Uputstvo za upotrebu

Bezbednosni list

 

220km.com.ua
http://alfaakb.com
besmart.in.ua
www.www.endorphone.com.ua
FaLang translation system by Faboba